Общи Условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.LULU.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЛУЛУ.БГ” ЕООД, наричано по-долу „ЛУЛУ.БГ”, собственик на електронния магазин https://www.lulu.bg/, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.lulu.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЛУЛУ.БГ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205392977 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Йордан Гавазов 54, имейл адрес: office@lulu.bg и телефон: 0895808680

Моля, прочетете изцяло публикуваните тук общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.lulu.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://www.lulu.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЛУЛУ.БГ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЛУЛУ.БГ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ЛУЛУ.БГ”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „ЛУЛУ.БГ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „ЛУЛУ.БГ” e електронен магазин, достъпен на сайта https://www.lulu.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за поръчка, покупко-продажба и доставка на предлаганите от „ЛУЛУ.БГ” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ
ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В АНЕКСА “ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА” В КРАЯ НА ТАЗИ СТРАНИЦА

Чл. 3 (1) „ЛУЛУ.БГ” идентифицира Потребителите на сайта, след получаване на тяхното съгласие, чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.lulu.bg/ и чрез cookies на устойството на Потребителя.

(2) „ЛУЛУ.БГ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, email адрес, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при извършване на поръчка или при регистрация в сайта (когато тази опция е налична). Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ЛУЛУ.БГ”.

Чл. 4 (1) „ЛУЛУ.БГ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на поръчката и/или регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). Във формата за извършване на поръчка и/или в регистрационната форма (когато тази опция е налична), попълвана от Потребителя при поръчка и/или регистрацията, „ЛУЛУ.БГ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „ЛУЛУ.БГ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „ЛУЛУ.БГ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия и при потвърждаването на акта на приемане при завършване на поръчка, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

Чл. 6 (1)Когато е налична функционалност “Регистрация на потребител”, потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ЛУЛУ.БГ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Когато е налична функционалност “Регистрация на потребител”, чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ЛУЛУ.БГ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ЛУЛУ.БГ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „ЛУЛУ.БГ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Когато е налична функционалност “Регистрация на потребител”, при попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ЛУЛУ.БГ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „ЛУЛУ.БГ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

(4) „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да управлява наличието на функционалността “Регистрация на потребител”.

Чл. 7 (1) Когато е налична функционалност “Регистрация на потребител”, при регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ЛУЛУ.БГ”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „ЛУЛУ.БГ”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ЛУЛУ.БГ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ЛУЛУ.БГ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ЛУЛУ.БГ”. За да може да ползва услугите, Потребителят не следва да създава задължително свой профил на страницата на „ЛУЛУ.БГ”.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията, в случаите, когато функционалстта “Регистрация на потребител” е налична.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ”, за да сключват договори за поръчка на предлаганите от „ЛУЛУ.БГ” стоки в електронния магазин. “Поръчка” по смисъла на настоящите общи условия е недвусмислено заявено желание на потребителя изразено чрез попълване на електронна форма на сайта www.lulu.bg да получи заявания продукт или заявените продукти на посочен адрес, след което получава правото да закупи продукта или продуктите по обявените цени и сългасно условията за доставка.

(2) С приемането на настоящите Общи условия при потвърждаването на акта на приемане при завършване на поръчка, Потребителят декларира, че информацията по чл. 47 ал. 1 от ЗЗП, отнасяща се до продуктите от поръчката, му е била представена по ясен, разбираем и недвусмислен начин.

(3) Договорът за поръчка на стока винаги се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ЛУЛУ.БГ”.

(4) При липса на наличност от дадена стока „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за поръчка и да въведете останалата неободима информация за изпълнение на поръчката.

(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

(4) Потребителят може да извърши поръчка и без да е извършил регистрация на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ”. В такъв случай, Потребителят трябва да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ЛУЛУ.БГ” данни при завършване на поръчката и да потвърди приемането на настоящите Общите Условия.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които според настоящето законодателство е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „ЛУЛУ.БГ” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЛУЛУ.БГ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока. 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. В сумата на възстановяване не се включва цената за доставка на стоката.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.lulu.bg/ е възможно плащане картово плащане през платформата на Stripe или чрез наложен платеж с Пощенски паричен превод (ППП).

(2) При избор на Потребителя  опция за доставка с куриер и плащане с наложен платеж чрез Пощенски паричен превод (ППП), той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

(3) При заплащането на пратки с Наложен Платеж се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава документ от куриерската фирма като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът е длъжен да запази получения документ, който, в изпълнение на Наредба №H-18 /13.12.2006, замества касовата бележка като доказателство за извършеното плащане!

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „ЛУЛУ.БГ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЛУЛУ.БГ”.

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://www.lulu.bg/ или уговорено с „ЛУЛУ.БГ”.

(2) Доставката е за сметка на „ЛУЛУ.БГ” при поръчка на стойност над 150 лв. „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да отменя безплатната доставка за всички или някои стоки, или да променя минималната стойност на поръчката, за която важи безплатна доставка, като тези промени не засягат вече направени поръчки.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока, „ЛУЛУ.БГ” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) „ЛУЛУ.БГ” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝда уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да бъде възможно връщането, стоката трябва да е в оригиналната си ненарушена опаковка, без следи от употреба и в оригиналния си търговския вид. Потребителят е длъжен да предостави също всички придружаващи стоката документи.

(3) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЛУЛУ.БГ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(4) „ЛУЛУ.БГ” може да публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. В случай, че такава форма не е налична на сайта, Потребителят може да упражни правото си за отказ от договора чрез изпращане на email съобщение, съдържащо всичката необходима информация или чрез телефонно обаждане до офис на „ЛУЛУ.БГ”. След получаване на уведомлението за отказ, „ЛУЛУ.БГ” изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му по електронен път в срок до 3 работни дни.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с приложените документи, като ги предаде на „ЛУЛУ.БГ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) „ЛУЛУ.БГ” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ЛУЛУ.БГ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(8) Когато във връзка с изпълнението по договора „ЛУЛУ.БГ” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЛУЛУ.БГ” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 25 Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са доставка на стоки, изработени или доставени по специална поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 26 „ЛУЛУ.БГ” възстановява на Потребителя заплатената от него сума за върнатите стоки по банков път.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 28 (1) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

(2) След изтичане на 6-месечния период, потребителят има право на рекламация до края на законния гаранционен период, в случай, че може да докаже, че дефектът е съществувал, когато стоката е била доставена.

(3) В случай, че на стоката е предоставена и търговска гаранция, нейният срок и условия се определят в придружаваща гаранционна карта.

Чл. 29 (1) Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато при поръчката е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

(2) За всички модели часовници важат условията за водоустойчивост, разяснени тук. В случай на неспазване на условията за водоустойчивост, часовникът губи правото си на гаранционен сервиз.

(3) Часовници не подлежат на гаранционен сервиз, когато е налице поне една от следните видими механични деформации – повреда по верижката, счупване или скъсване на каишката(верижката), надраскване, счупване на стъклото или полира на стоманата, счупени или износени панти, ожулване или падане на покритието на корпуса и верижката (за позлатени и оксидирани часовници); липсват елементи от украсата и декорацията (липса на камъни или кристали); наличие на вода или следи от вода; купувача или друго неупълномощено лице е извършвал опит за отстраняване на проблема и се открият следи по капака от отваряне на часовника; при изтощена батерията на часовника.

Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали „ЛУЛУ.БГ”  предоставя допълнителна търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ЛУЛУ.БГ” ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „ЛУЛУ.БГ” телефон или писмено чрез по електронен път на посочения email, по поща или подадена до адреса на дружеството.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или документ за извършен ППП, издаден от куриерската фирма или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 32 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви спрямо гаранционните й условия, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното или след изтичането й на срока на годност.

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако „ЛУЛУ.БГ” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) Транспортните разходи са за сметка на Потребителя.

Чл. 33 (1) „ЛУЛУ.БГ” поддържа регистър на предявените рекламации.

(2) Когато „ЛУЛУ.БГ” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 34 (1) „ЛУЛУ.БГ”, при основателна рекламация, привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да иска пълно възстановяване на платената сума или намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36 „ЛУЛУ.БГ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЛУЛУ.БГ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЛУЛУ.БГ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЛУЛУ.БГ”, „ЛУЛУ.БГ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ЛУЛУ.БГ”.

Чл. 38 (1) „ЛУЛУ.БГ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „ЛУЛУ.БГ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЛУЛУ.БГ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЛУЛУ.БГ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на „ЛУЛУ.БГ” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 43 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ЛУЛУ.БГ” и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив.

(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45 (1) „ЛУЛУ.БГ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЛУЛУ.БГ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

АНЕКС – ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА

При използване на уебсайт www.lulu.bg вашите лични данни се обработват от „ЛУЛУ.БГ” ООД ЕИК: 205392977, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Йордан Гавазов 54, телефон: 0897808680, email: office@lulu.bg

Ние обработваме лични данни на следните основания:

 • Въз основа на договор – при поръчка на определени стоки или услуги на www.lulu.bg;
 • Въз основа на закон;
 • Въз основа на изрично съгласие на Потребителите.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността на Потребителя;
 • управление и изпълнение на заявките за продукти или услуги;
 • изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
 • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите;
 • цялостно обслужване по нашите продукти;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които „ЛУЛУ.БГ” предлага;
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история, при регистрация;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и друрги.

Обработваме следните данни:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
 • данни за идентификация– имена, адрес, IP адрес;
 • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка;
 • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • други лични данни, предоставени доброволно от Потребителя при сключване или по време на действие на договор с нас

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора и да го изпълняваме.

Предоставяне на личните данни на трети лица:

Не предоставяме лични данни на трети лица, без да са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни при упражняване на строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
 • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание ще бъдат изтрите 5 години след прекратяване на договорното отношение.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Законови задължения

Законът предвижда в някои случаи задължения за обработка на лични данни:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона се изтриват, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Изрично съгласие на Потребителя

„ЛУЛУ.БГ” обработва лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна.

В тези случаи „ЛУЛУ.БГ” може да:

 • изготвя подходящи предложения за продукти/услуги;
 • изготвя предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме твои основни лични данни.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

За да оттегли даденото съгласие е необходимо Потребителят да се свърже с „ЛУЛУ.БГ” на посочените контакти.

Защита на твоите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, „ЛУЛУ.БГ” прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да бъдат използвани допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Права на Потребителите

Всеки Потребител може да упражни своите права, които са описани на https://lulu.bg/site/privacy-policy/  , на телефон 0897808680 или на електронна поща: office@lulu.bg.

Потребителят има всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия или по подобен начин ги засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата му са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване на своите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възрази срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят може да ограничи обработването на лични данни, когато:

 • Оспори точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали е налице законни основание за такава.

Право на преносимост

Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил.

Право на възражение

Потребителят има право да възрази пред „ЛУЛУ.БГ” срещу обработването на личните данни. „ЛУЛУ.БГ” ще прекрати обработването, освен в случаите, когато съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Потребителят може да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на лични данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

„ЛУЛУ.БГ” поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка с нас;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработва;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(копирайте, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ЛУЛУ.БГ ЕООД

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …

Поръчано на/получено на – …

Име на потребителя/ите – …

Адрес на потребителя/ите – …

Подпис на потребителя/ите: …

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: …

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ЛУЛУ.БГ

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

Поръчано на/получено на – …

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 • Възстановяване на платената сума
 • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 • Отбив от цената
 • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 • Извършване на услугата в съответствие с договора
 • Отбив от цената
 • Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 • касова бележка, бележка от ППП или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: …

Име на потребителя/ите – …

Адрес на потребителя/ите – …

Подпис на потребителя: …

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: …

Работно време

Понеделник до Петък
09:00- 19:00

Събота
11:00 – 14:00

Адрес: Пловдив, ул.Йордан Гавазов , № 54

Телефон: 0895808680

Мейл: office@lulu.bg

Уеб адрес: www.lulu.bg